Този наръчник ще повиши осведомеността и знанията на всички учители, които биха искали да станат посланици на приобщаващото образование. Тук ще намерите полезни насоки относно принципите на приобщаващото образование, както и пречките, с които учителите биха се сблъскали в класната стая.

Този наръчник предоставя на посланиците на приобщаващото образование (учители, директори, училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители) полезна информация, ресурси и стратегии, които ще им позволят да интегрират и подкрепят прилагането на приобщаващи образователни практики.


Целта на този наръчник е да осигури партньорска подкрепа между учители в различни училища.